GDPR

Evie Peeters – Tuinarchitect, hierna "Onze onderneming" genoemd

Guldensporenlaan 50, 3120 Tremelo

0651.597.696, RPR Leuven

0468 48 42 40

info@eviepeeters.be

Onze onderneming respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via info@eviepeeters.be.

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

Onze onderneming verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

Uw bestelling uitvoeren

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, werfadres, betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Zo kunnen we uw bestelling uitvoeren en u op de hoogte houden van het verloop. De wet verplicht ons om de gegevens over uw bestelling gedurende 7 jaar te bewaren.

Rechtsgronden van de verwerking

Onze onderneming verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

  • toestemming (vb. nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen; gevoelige gegevens verzamelen)
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw bestelling uitvoeren)
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

Doorgifte aan derden

Onze onderneming verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:

  • het bekomen van offertes voor uitvoering
  • uitvoeren van uw bestelling

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EER

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen 'cookies' (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Voor meer informatie omtrent onze cookies, gelieve onze cookie policy te raadplegen.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om:

  • te e-mailen naar info@eviepeeters.be

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Wijziging privacy statement

Onze onderneming kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 1/03/2023